Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 

 1. Co oznacza skrót MSSI?
  MSSI oznacza inicjatywę Market Surveillance Support Initiative.
 2. Co to jest nadzór rynku? Kto za niego odpowiada?
  Odpowiedzialność za nadzór i monitorowanie rynku spoczywa na organach władzy państwa członkowskiego, które kontrolują i badają produkty dostępne na rynku lub trafiające na granice celne Unii Europejskiej. Stosowne organy sprawdzają, czy produkty spełniają normy opisane w obowiązujących przepisach prawa.
 3. Co dzieje się, gdy dany produkt nie spełnia norm?
  W przypadku, gdy organy wyznaczone do nadzoru i monitorowania rynku ujawnią produkt niespełniający norm, zwracają się do podmiotu, który umieścił produkt na rynku w celu podjęcia działań naprawczych. W większości przypadków produkt zostaje dobrowolnie wycofany ze sprzedaży przez podmiot gospodarczy bądź też wycofany z rynku przez organy państwowe w sytuacji, gdy nie da się osiągnąć porozumienia. Produkty, które są potencjalnie niebezpieczne dla konsumentów, są umieszczane w wykazie systemu RAPEX Komisji Europejskiej. Spółki mogą również ponieść konsekwencje związane z zastosowaniem sankcji finansowych i innych kar.
 4. Na czym polega różnicą pomiędzy niezgodnością produktów a podrabianiem produktów?
  Podrabianie dotyczy sytuacji, w których naruszane są prawa własności intelektualnej, należące do poszczególnych przedsiębiorstw. W takich przypadkach stosuje się odpowiednie procedury prawne. Chociaż nie wszystkie podrobione produkty są niebezpiecznie, są one de facto niezgodne z obowiązującymi przepisami, gdyż stanowią naruszenie procedury zgodności pierwotnego producenta.
 5. Kto stworzył MSSI Electrical?
  MSSI Electrical to inicjatywą CECAPI, wspieraną przez czołowych przedstawicieli branży, w tym: ABB, Benedict, Eaton, Hager, Legrand, Schneider Electric oraz Siemens.
 6. Kto już udzielił wsparcia MSSI?
  Niektórzy producenci: ABB, Benedict, Eaton, Hager, Legrand, Schneider Electric oraz Siemens wspierają MSSI bezpośrednio na szczeblu UE, a inicjatywy krajowe przyciągają coraz więcej chętnych.
  Organy oceny zgodności, które również podpisały Statut MSSI: INTERTEK, LCIE, VDE, UL, IMQ i AENOR.
  Podobnie postąpiło wiele zrzeszeń producentów z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej: ANIE, AFME, BEAMA, GAMBICA, GIMELEC, IGNES, SPAE_KIGEiT i ZVEI.
 7. Które produkty objęte są programem?
  MSSI Electrical obejmuje elementy instalacji elektrycznej takie, jak łączniki/przełączniki, wyłączniki automatyczne i wyłączniki różnicowo-prądowe, urządzenia wykrywające uszkodzenia łuku, systemy uporządkowania przewodów oraz systemy elektroniczne stosowane w gospodarstwach domowych i budownictwie — stosowane w sieciach niskiego napięcia przez podmioty handlowe, gospodarstwa indywidualne i obiekty przemysłowe.
 8. Dlaczego powstała inicjatywa MSSI Electrical?
  Produkty niespełniające norm stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, towarów i mienia. Mogą naruszyć dobre imię osób fizycznych i przedsiębiorstw działających w branży elektrycznej.
  Obecność na rynku europejskim produktów niespełniających norm jest już zauważalna. Jej rola zależy od rynków, lecz zjawisko to budzi coraz większy niepokój. W związku z tym europejscy przedstawiciele branży sprzętu elektrycznego zdecydowali, że podejmą wspólne działania w celu zapewnienia ochrony konsumentów przed produktami niebezpiecznymi i niespełniającymi odpowiednich norm.
 9. Jak działa inicjatywa MSSI Electrical?
  Działania MSSI są podejmowane na szczeblu lokalnym. Mogą pojawić się drobne różnice w podejściu, wynikające ze specyfiki lokalnych regulacji prawnych. Jednakże po zidentyfikowaniu produktów, które potencjalnie nie spełniają norm, inne podmioty (niezależne organy oceny zgodności) zbierają próbki produktów i badają je. W przypadku wykazania niezgodności powiadamiane są odpowiednie organy nadzoru i monitorowania rynku. Organy te postanowią, czy podjęte zostaną ewentualne kroki służące wyegzekwowaniu prawa, skierowane przeciwko danemu podmiotowi gospodarczemu, który jest odpowiedzialny za zaistniały stan rzeczy.
 10. W których krajach funkcjonuje MSSI Electrical?
  Na chwilę obecną MSSI istnieje we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Polsce.
 11. Ile produktów zostało zdjętych z rynku od uruchomienia inicjatywy?
  MSSI znajduje się obecnie w fazie organizacyjnej i przechodzi do etapu funkcjonowania. W tym trybie MSSI będzie analizować poszczególne przypadki. Jednakże istotne jest nie to, ile produktów zostało usuniętych bądź będzie usuniętych, lecz to, ile nie zostanie w ogóle wprowadzonych na rynek z uwagi na świadomość nieuczciwych handlowców/producentów i instalatorów, że rynek jest stale monitorowany.
 12. W jaki sposób MSSI będzie pobudzać działania kontrolne i monitorowanie rynku?
  Celem MSSI jest aktywne wsparcie organów administracji publicznej. Mamy nadzieję, że będzie inspiracją dla władz, by na większą skalę dokonywać kontroli sprzętu elektrycznego w celu zapewnienia ochrony konsumentów. Oprócz tego produkty obecne na rynku europejskim, które nie spełniają norm, szkodzą uczciwej konkurencji.
 13. Jaki ma to wpływ na wartość całej grupy, tzw. łańcuch wartości?
  Produkty, które nie spełniają norm, powodują, że niektóre przedsiębiorstwa uzyskują nieuczciwą przewagę. Jeżeli zaś na rynku obecne są jedynie produkty spełniające normy, przedsiębiorstwa mogą konkurować i zwiększać wartość dla instalatorów i konsumentów.
  Wpływa to również na zaufanie, którym konsumenci obdarzają producentów i instalatorów, ograniczając ryzyko ponoszone przez instalatorów z tytułu odpowiedzialności za produkt.
 14. Jakie stawiacie sobie do soiągnięcia cele, będące miarą waszego sukcesu? 
  Aktualnie MSSI Electrical wciąż pracuje nad tym aspektem. Bylibyśmy w pełni usatysfakcjonowani, gdyby na rynku znajdowały się wyłącznie produkty bezpieczne i spełniające normy.
 15. Jakie środki zostały już podjęte przez przemysł w celu zwalczania nieuczciwej konkurencji ze strony produktów niebezpiecznych i niezgodnych z przepisami?
  W niektórych państwach odbyły się już próby i testowe kampanie; przekazano również informacje organom powołanym do nadzoru i monitorowania rynku. Ponadto niektóre produkty zostały wycofane z rynku.

 16. Na czym polega nieuczciwa konkurencja?
  W tym kontekście nieuczciwa konkurencja sprowadza się do tego, że niektóre przedsiębiorstwa produkują lub sprzedają produkty niespełniające norm, co oznacza dla nich oszczędności na materiale (niezgodność z dyrektywą RoHS i REACH), na bezpieczeństwie (niezgodność z LVD), na EMC bądź na kosztach związanych z badaniem i oceną zgodności. To daje im nieuprawnioną przewagę konkurencyjną, ilekroć umieszczają tego typu produkty na rynku.
 17. Co organy zajmujące się nadzorem i monitorowaniem rynku mogą jeszcze uczynić w kwestii produktów niebezpiecznych i niezgodnych z normami?
  Powinny zorganizować kampanie dotyczące nadzoru i monitorowania rynku poprzez częstsze kontrole wyrywkowe i badania, a także definitywnie wyeliminować niezgodne produkty z rynku. Organy celne państw członkowskich mogą również zatrzymać niezgodne produkty na swoich granicach, zanim wejdą na rynek.
 18. W jaki sposób MSSI Electrical może pomóc konsumentom?
  Produkty niespełniające norm jakościowych stanowią ryzyko dla bezpieczeństwa osób, towarów oraz mienia. Większa liczba produktów zgodnych z normami oznacza, że konsumenci mogą być pewni jakości instalacji elektrycznych.
 19. Co to oznacza dla całej branży sprzętu elektrycznego w Europie?
  Produkty, które nie spełniają norm, mogą zaszkodzić reputacji osób i przedsiębiorstw, działających w branży. Oznacza to, że branża utraci rynki zbytu, co znacząco wpłynie na skalę inwestycji, a także ogólny rozwój i możliwości zatrudnienia.
 20. Dlaczego zaangażowano inne podmioty — jednostki certyfikujące?
  MSSI Electrical dąży do tego, aby badania przeprowadzały niezależne organizacje w celu wykluczenia zarzutów stronniczości.
 21. Kto i jak może dołączyć do tej inicjatywy?
  W celu uzyskania dodatkowych informacji producenci, podmioty zrzeszające przedstawicieli branży, czy też organy oceny zgodności proszone są o skontaktowanie się z lokalnymi strukturami MSSI.
 22. Jaką rolę odgrywa w tej inicjatywie Komisja Europejska?
  Do kompetencji państw członkowskich należą nadzór i monitorowanie rynku. Jednakże Nowe Ramy Prawne (NLF), przyjęte w 2008 roku, zakładają poprawę nadzoru i monitorowania rynku oraz podwyższenie poziomu przeprowadzanych ocen zgodności. Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), wdrożona 16 kwietnia 2016 roku, jest zgodna z wytycznymi NLF.
  Ponadto, w wydanym komunikacie z dnia 28 października 2015 roku Komisja Europejska stwierdza, że: „Komisja podejmie również kompleksowy zestaw działań mających na celu dalsze wzmocnienie wysiłków w celu uniemożliwienia wprowadzania do obrotu w UE produktów niezgodnych z przepisami poprzez zwiększenie nadzoru rynku i tworzenie odpowiednich zachęt dla podmiotów gospodarczych”.
 23. Dlaczego działania podejmowane są właśnie teraz?
  Stosowanie przepisów zmienionej dyrektywy niskonapięciowej (LVD) dotyczącej bezpieczeństwa elektrycznego rozpoczęto 20 kwietnia 2016 roku. Daje ona producentom, importerom, dystrybutorom i instalatorom większą spójność w obszarze stosowania przepisów. Oprócz tego pierwsze krajowe kontrole wyraźnie pokazują, że rośnie liczba produktów obecnych na rynku, niezgodnych z przepisami.
 24. Gdzie funkcjonuje MSSI Electrical, gdzie rośnie w siłę, a gdzie jest planowane jej wdrożenie? Czy jest planowane zaangażowanie w nią pozostałych państw Europy bądź świata?
  Inicjatywa funkcjonuje we Francji, Wielkiej Brytanii i Niemczech. W Hiszpanii i Polsce jest w fazie początkowej, a we Włoszech zostanie wdrożona w 2016 roku.
  Za cel jej działań będą obierane nowe państwa, w których w 2016 roku rozpoczną się przygotowania do jej wdrożenia.
 25. Czy chodzi jedynie o zachęcanie do przestrzegania zgodności z przepisami dyrektywy niskonapięciowej (LVD)?
  Nie. Skupiliśmy się na tej dyrektywie podczas targów Light and Building, ponieważ zmienione przepisy dyrektywy niskonapięciowej (LVD) wejdą w życie w połowie kwietnia 2016 roku.
 26. A inne dyrektywy?
  W ramach MSSI planuje się zbadanie innych dyrektyw. Istotna jest również kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), REACH, RoHS.
 27. Co dalej?
  Zostaną powołane do życia dodatkowe inicjatywy lokalne MSSI. MSSI będzie gromadzić istotne dane, które będzie przekazywać podmiotom działającym na rynku.